fbpx

ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ

SUPERHOME Ви предлага пълно съдействие при застраховане на вашето имущество.

Информация за застраховките:

Предмет на застраховката може да е вашето недвижимо или движимо имущество. Към застрахованото недвижимо имущество се отнасят, както жилищни сгради, така и сградите със стопанско предназначение, други постройки от специален характер и прилежащите към имота огради, външни площадки, плувни басейни и др. Към движимото имущество спада обзавеждането, всякакъв вид техника и електроуреди.

В основното покритие на застраховката са включени щети и загуби вседствие:

  • Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара);
  • Удар от мълния, експлозия или имплозия, удар от летателен апарат, части от него или товара му;
  • Природни бедствия (вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони и др. външни обекти вследствие буря или градушка);
  • Аварии с ВиК;
  • Свличане или срутване на земни пластове, земетресение, късо съединение и|или токов удар, злоумишлени действия на трети лица, щети и загуби по време на транспорт при смяна на адреса;
  • Разходите за отстраняване на развалини и останки, за преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество и/или загуба на доход от наем;
  • Счупване на трайно монтирани стъкла с възможност за покритие на база “всички рискове”;
  • Гражданска отговорност към трети лица (вкл. вреди, причинени на трети лица в резултат на пожар, измокряне при гасене на пожар или наводнение от застрахования обект, които Застрахованият е длъжен да обезщети на основание непозволено увреждане);
  • Кражба чрез взлом;
  • Въоръжен грабеж, вандализъм.

Застрахователната премия се определя на база тарифите на съответното застрахователно дружество и в зависимост от вида на застрахованото имущество, неговата застрахователна стойност, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.

Нашите консултанти ще ви съдействат, за да се свържете с избрано от вас застрахователно дружество, с което да договорите условията на желаната от вас застраховка.

Compare listings

Compare